Меню
Кошик
20% OFF on all products Shop now

Ceresit СМ-11, Клей для керамічної плитки Ceramic, 25кг

Ceresit СМ-11, Клей для керамічної плитки Ceramic, 25кг
Ceresit СМ-11, Клей для керамічної плитки Ceramic, 25кг
125.00грн.
  • Наявність: Є в наявності
  • Модель: Ceresit СМ-11, Клей для керамічної плитки Ceramic
  • Вага: 25.00кг

Суха суміш Ceresit CМ 11 призначена для облицювання бе-тонних, цегляних, цементно-піщаних, цементно-вапняних, гіпсових та інших мінеральних горизонтальних і вертикаль-них поверхонь, що не деформуються, керамічними плитка-ми розмірами не більше ніж 40 × 40 см із водопоглинанням не менше 1%. Суміш Ceresit CM 11 застосовується усере дині та зовні будівель у житлово-цивільному і промисловому бу-дівництві. Для облицювання зовнішніх поверхонь, а також приклеювання керамогранітних плиток із водопоглинанням менше 1% необхідно застосовувати суміш Ceresit CМ 11 із додаванням емульсії Ceresit СС 83. Для приклеювання пли-ток із природного або штучного каменю чи мармуру світлих відтінків потрібно застосовувати інші суміші групи СМ відпо-відно до призначення.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ: Підготовка ос но ви здій сню єть ся згідно з ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 і ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016. Ос но-ва по вин на бу ти сухою, міцною та рівною, з однорідним во-допоглинанням. Поверхню очистити від пи лу, на пли вів, ма-сля них плям та ін ших ре чо вин, що знижують ад ге зію. Неве-ликі нерівності та неміцні ділянки основи слід видалити та від-ремонтувати су міш шю Ce re sit СМ 11 за 24 го ди ни до по чат-ку ро біт. За наявності значних нерівностей поверхонь понад 20 мм виконати ремонт матеріалами ТМ Ceresit відповідно до призначення. Гіп со ві ос но ви, а та кож ос но ви з ви со ким во до-по гли нан ням (гі гро ско піч ні стю) проґрунтувати Ce re sit CT 17

ВИКОНАННЯ РОБІТ:  Приготування розчинової суміші: в чисту ємність налити во-ду (температура води від +15 °С до +20 °С) з розрахунку 0,24 л на 1 кг сухої суміші (6 л на 25 кг), поступово додати суху суміш і перемішати низькообертовим міксером до от-римання однорідної маси без грудок. Витримати розчинову суміш приблизно 5 хвилин і знову перемішати. Суміш можна використовувати про тя гом 2 го дин. При го товану розчинову суміш тонким шаром на нести на по верх ню, що облицьовується, за допомогою лопат ки, шпате ля або терки та розрівняти зубчастою теркою чи шпателем. Викласти плитки на нанесе ну роз чинову суміш і притиснути. Максималь на товщину шару розчинвої суміші не повинна перевищувати 10 мм. Зубціповинні мати квадратну форму і відповідати розмі руплиток (див. таблицю).Плитки попередньо не змочувати водою!Не ре ко мендується викладати плит и у стик, без шва. Ширина шва між плитками по вин набути не менше ніж 2 мм. За нормальних кліматичних умов (темпера ту ра +20 ± 2 °C і відносна во логість по вітря 55 ± 5%) розчинову суміш нанести на площу, яку можна облицювати протягом 10 хвилин, після укладання плитку можна коригувати протягом наступних 20 хвилин. При підвищенні температури час облицювання та коригування скорочується. За лиш ки роз чи но вої суміші з поверхні плитки треба змити до її за твердіння. В нормальних умовах розшивання швів слід виконувати через 24 години. Для заповнення швів і кутових примикань в облицюванні, а також примикань сантехнічного обладнання до облицювання та заповнення деформаційних швів необхідно застосовувати матеріали групи Ceresit СЕ та силіконовий еластич-ний заповнювач швів Ceresit CS 25 MicroProtect.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Склад: цемент із мінеральними на повнювачами та органічними до бав ка миВи тра та во ди для приготу вання роз ин ової су мі ші: 6 л во ди на 25 кг сухої суміші

Витрата води та емульсіїдля приготування розчинової суміші: 0,14–0,16 л води та 0,08 л Ceresit CC 83 на 1 кг Ceresit CM 11

Термін придатності розчинової суміші: не менше 120 хвилин  

Відкритий час: не менше 10 хви лин

Час коригування: не менше 20 хви лин

Температура застосування роз чинової суміші: від +5 °C до +30 °C 

Розшивання швів: че рез 24 години

Температура експлуатації: від −50 °C до +70 °C з дода-ванням емульсії Ceresit СС 83 

Міцність зчеплення з основою в повітряно-сухих умовах: не менше 0,5 МПа Витрата* сухої суміші: залежно від розміру зубців і нерівності основи 
Написати відук

Не дуже Надзвичайно